English
Suomi

Vuoden 2021 yritysvastuutavoitteissa huomioitiin sidosryhmäkyselyn tulokset

Vastuullisuusteot

Algol-konsernin vuoden 2021 yritysvastuutavoitteiden keskiössä ovat henkilöstö, ympäristö ja vastuullinen liiketoiminta. Näistä muodostuu viisi teemaa, joista kaksi koskee henkilöstöämme, kaksi ympäristöämme ja yksi liiketoimintaamme. 

Henkilöstö

  • Nolla tapaturmaa (Zero accidents).
  • Hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö (Healthy and Functional Work Community).

Ympäristö

  • Toimintojemme ympäristövaikutuksien minimointi (Minimised environmental impact of our operations).
  • Resurssien ja energian tehokas kulutus (Efficient Resource & Energy Consumption).

Vastuullinen liiketoiminta

  • Parantunut toiminnan laatu (Improved Operational Quality).

Yritysvastuutavoitteissamme on huomioitu Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka sekä Laatupolitiikka. Tavoitteiden asetannassa on huomioitu myös vuoden 2020 syksyllä tekemämme sidosryhmäkyselyn tulokset.

Olemme omassa tavoiteasetannassamme peilanneet lisäksi, mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030) me Algolissa voimme vaikuttaa joko suoraan tai epäsuorasti. Lisäksi tämän vuoden aikana määrittelemme konserniin kuuluville yhtiöille myös pitkän aikavälin tavoitteet.