English
Suomi

Vastuu huomisesta -ohjelma osana arkeamme

Vastuullisuusteot

Algol Chemicals on sitoutunut kemikaalikauppaan painottuneeseen Responsible Care - Vastuu Huomisesta -ohjelmaan. Tutustu Vastuu Huomisesta -ohjelman kahdeksaan ohjenuoraan. Samalla kerromme, miten nämä periaatteet näkyvät Algol Chemicalsin päivittäisessä toiminnassa.

1 Lakisääteiset vaatimukset

Noudatamme toiminnassamme kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia sekä kemikaalialan käytäntöjä ja ohjeistuksia.

Osallistumme aktiivisesti alan järjestöjen sekä muiden ryhmien toimintaan, ja seuraamme kemikaaleihin liittyvän lainsäädännön sekä parhaiden käytäntöjen kehitystä. Olemme aktiivisesti yhteydessä paikallisiin viranomaisiin toimintaamme liittyvissä kysymyksissä.

Käytämme tunnettuja ja luotettavia kanavia seurataksemme paikallisia lakisääteisiä vaatimuksia. Tiedotamme aktiivisesti säännöistä ja käytännöistä AC:ssä.

2 Riskienhallinta

Varmistamme, että toimintamme ei aiheuta riskejä työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme, yleisölle tai ympäristölle.

Algol Chemicalsin riskienhallinta toteutetaan suunnittelemalla ja varmistamalla kaikkien toimintojemme sekä tavarantoimittajiemme toimintojen laatu ja kehittämällä jatkuvasti turvallisuuteen liittyviä toimintojamme.

Noudatamme ohjeistuksia ja ohjeita. Seuraamme turvallisuutta ja raportoimme poikkeamista, läheltä piti ‑tilanteista ja onnettomuuksista. Tarkoituksena on sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia että löytää kehitettäviä alueita ja perustavanlaatuisia syitä. Opimme sekä omista kokemuksistamme että muiden toimijoiden kokemuksista.

3 Toimintaperiaatteet ja dokumentointi

Dokumentoimme kirjallisesti toiminnot, jotka varmistavat A Joint Responsible Distribution/Responsible Care Programme -ohjelman mukaiset terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien sitoumusten noudattamisen oleellisena osana liiketoimintastrategiaa.

Noudatamme ISO 9001- ja 14001-standardien mukaisia laatujärjestelmiä, joissa huomioidaan A Joint Responsible Distribution/Responsible Care Programme -ohjelman vaatimukset. Lisäksi noudatamme kaikessa toiminnassamme Algol Group Code of Conduct -ohjeiden mukaisia toimintaperiaatteita.

Dokumentaatiota ylläpidetään ja päivitetään järjestelmällisesti. Käytämme dokumentoinnissa nykyaikaisia käsittely- ja jakamismenetelmiä.

4 Tietojen toimittaminen

Toimitamme terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä tietoja tuotteistamme ja toiminnoistamme työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme, asianomaisille viranomaisille ja yleisölle.

Toimitamme henkilökunnallemme, yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme kaikki tarvittavat tiedot tuotteista, joita myymme ja markkinoimme. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa minimoidaksemme kemiallisten tuotteiden käsittelyyn liittyvät riskit.

5 Koulutus

Varmistamme henkilökuntamme tietoisuuden sitoumuksestaan ja tarjoamme koulutusta, jonka avulla terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät tavoitteet saavutetaan.

Uusille työntekijöille järjestetään perehdytys. Kaikkien työntekijöiden koulutustarpeet arvioidaan vuosittain kehityskeskusteluissa. Teemme vuosittain koulutussuunnitelmat ja pidämme kirjaa terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvästä koulutuksesta. Kun uusia työkaluja ja menetelmiä otetaan käyttöön, niihin annetaan opastusta ja koulutusta. 

6 Toiminta hätätilanteissa

Hätätilannejärjestelmä ja sen ylläpito

Olemme luoneet hätätilannejärjestelmän alueille, joilla sitä tarvitaan. Teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa lisätäksemme valmiuksiamme mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle. Suunnittelemme jatkuvasti yhdessä viranomaisten kanssa onnettomuusriskien vähentämiseen tarvittavia toimenpiteitä.

7 Kehitystyö

Tuemme toimenpiteitä, joilla kehitetään toimintojemme laatua ja parannetaan terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvää tietoisuutta.

Olemme tehneet useita aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa tietoisuutta turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä ja luoda turvallinen työympäristö. Tilastoimme jatkuvasti turvallisuuteen ja laatuun liittyviä tekijöitä, asetamme tavoitteita ja ryhdymme yhdessä toimenpiteisiin, joilla toimintojemme laatua ja turvallisuutta parannetaan.  

8 Yhteisösuhteet

Huolehdimme toimintaamme liittyvistä yhteisösuhteista.

Teemme läheistä yhteistyötä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa  sekä eurooppalaisella, kansallisella että paikallisella tasolla varmistaaksemme toimintojemme täydellisen läpinäkyvyyden. Teemme turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvää yhteistyötä myös paikallisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. 

Menettelytapaohjeemme "Algol Group Code of Business Conduct and a Health, Safety and Environmental policies" on julkaistu verkkosivuillamme.

 

Tagit:  Vastuunotto Ympäristö