English
Suomi

Sidosryhmäkyselymme tulokset kertovat vastuullisuuden tärkeydestä

Vastuullisuusteot

Toteutimme lokakuussa vastuullisuusaiheisen kyselyn, joka lähetettiin tärkeimmille yhteistyökumppaneillemme, myös henkilöstölle. Edellinen vastaava sidosryhmäanalyysi ja olennaisuusarvio tehtiin vuonna 2014. Tämän jälkeen konsernin toiminta on monella tavalla muuttunut, joten meillä oli tarve saada uutta tietoa. 

Tavoitteena oli saada ajantasainen käsitys siitä, mitä yhteistyökumppanimme odottavat Algolin ja sen konserniyhtiöiden vastuullisuudelta. Kyselyyn lisättiin joitain uusia vastuullisuusnäkökulmia, vaikka suurimmalta osin kysely toteutettiin vertailtavuuden vuoksi samanlaisena kuin vuonna 2014.

Vastuullisuusasiat koetaan tärkeiksi

Kyselyn vastausprosentti nousi 37:ään. Nousua vuoden 2014 lukuun (25 %) on huimasti. Konsernin vastuullisuuspäällikön, Tor Edgrenin mukaan tärkeimmät ja vähiten tärkeät vastuullisuusnäkökohdat pysyivät samana verrattuna aiempaan kyselyyn.

”Tuoteturvallisuus säilyi tärkeimpänä vastuullisuusnäkökohtana niin ulkoisten kuin sisäistenkin sidosryhmien mielestä. Vastaavasti kasvihuonekaasupäästöt ja energiankäyttö säilyi vähiten tärkeimpänä vastuullisuusnäkökohtana”.

Vastuullisuuden kaikki osa-alueet -taloudellinen-, sosiaalinen- ja ympäristövastuu- koetaan tärkeinä.  Järjestys kuitenkin vaihtui.
”Yllätyimme siitä, että tämän kyselyn myötä sosiaalisen vastuun tärkeys nousi ohi ympäristövastuun”, Edgren kertoo.

Vastaajat kokevat myös, että Algolin taloudellinen vastuu ja hyvä hallintotapa ovat tärkeitä. Kyselyyn uutena näkökulmana otettu harmaan talouden ja korruption torjunta koettiin erittäin tärkeäksi.

Toimitusketjun jäljitettävyyden merkitys korostumassa

Turvallisuuden merkitys yhteiskunnassa ja liiketoiminnassa korostuu jatkuvasti. Paitsi tuoteturvallisuus myös toimitusketjun jäljitettävyys nousevat asiakkailla yhä tärkeämmäksi. Ne ovat myös osa yritysten riskienhallintaa.   

”Toimitusketjun jäljitettävyys koetaan meidänkin kyselymme perusteella erittäin tärkeänä, erityisesti asiakkaiden keskuudessa”, Edgren huomauttaa.

Nyt tehty olennaisuusarvio auttaa kiinnittämään huomiota olennaisiin asioihin, kehittämään toimintaamme ja tekemään pitkäjänteistä vastuullisuustyötä. Sidosryhmäanalyysistä ja olennaisuusarviosta saatiin runsaasti tietoa, jota voidaan hyödyntää laajalti. 

“Otamme tulokset käyttöön muun muassa johtamisessa, sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä vuotuisen henkilöstökyselyn suunnittelussa. Tytäryhtiöt voivat kehittää omia toimintatapojaan ja liiketoimintaansa kyselyn tulosten perusteella. Niiden perusteella kehitämme myös yritysvastuuraportointiamme”, Edgren sanoo.

Lisätietoja

Tor Edgren, Group Corporate Responsibility Manager, +358 50 5257 625, tor.edgren@algol.fi