Algol-konsernin vuoden 2018 tulos: kasvua ja haasteita

Algol-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2018 noin kahdeksalla prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvu oli voimakkainta vuoden alussa, mutta tasaantui vuoden jälkipuoliskolla. Erinäiset tekijät vaikuttivat siihen, ettei kasvu kuitenkaan tuonut toivottua kannattavuutta. Kokonaisuutena vuosi 2018 jäi selvästi odotettua heikommaksi, vaikka myynnin kasvua voidaankin pitää tyydyttävänä.  

Algol Chemicals kasvatti myyntiään reilulla kahdeksalla prosentilla, mikä jakaantui melko tasaisesti useimmille segmenteille ja maantieteellisille markkinoille. Panostukset omaan arvoa lisäävään jalostukseen ja palvelutuotantoon jatkuivat. Tulos ei saavuttanut vuoden 2017 tasoa, mikä johtui ennen kaikkea bruttokatteiden pienentymisestä sekä valuuttakurssitekijöistä.

Algol Technicsin tulos parani merkittävästi verrattuna vuoteen 2017, mutta jäi kuitenkin tappiolliseksi. Vuoden 2018 tulosta rasitti loppuvuodesta 2017 toteutettu yrityskauppa, jossa ostettiin robotiikka- ja automaatiotoimittaja Co-Automation Oy. Teollisuuden ja kaupan materiaalinkäsittely- ja sisälogistiikkaratkaisujen kysyntä osoittautui yleisesti ottaen odotettua heikommaksi, mutta automaatiossa ja robotiikassa kirjattiin pientä kasvua. Huollon ja kunnossapidon myynti kasvoi yli 18 prosenttia ja tulos parani selvästi. Myös tuotemyynnissä kirjattiin maltillinen kasvu.

Konsernin terveydenhuoltoalan yhtiöissä eli Histolab Productsissa, Algol Trehabissa ja Algol Diagnosticsissa saavutettiin kokonaisuudessa lievästi positiivista kasvua, mutta tulos heikkeni. Apuvälinekauppa kehittyi myönteisimmin, kun taas laboratoriotoiminnassa oli kaiken kaikkiaan hieman heikompi vuosi.

Koko konsernin liiketulos jäi negatiiviseksi, mikä osittain selittyy kertaluontoisilla erillä sekä valuuttakurssitappioilla. Käyttökate oli positiivinen kuten myös operatiivinen kassavirta. Viime vuosien panostukset kasvuun ja tehostamiseen luovat hyvät edellytykset tulosparannukselle kuluvan vuoden aikana. Samalla olemme varautuneet siihen, että suhdennenäkymät muuttuvat epävarmemmiksi ja markkinatilanne pysyy haastavana.

Avainluvut

  2018 2017 2016 2015
Liikevaihto M€ 177,6 165 166,1 162,6
Liiketulos M€ -0,7 0 2,8 2,3
EBITDA M€ 2,9 3,4 6,2 5,3
Bruttoinvestoinnit M€ 2,0 3,2 3,4 5,5
Pysyvät vastaavat M€ 20,8 20,6 20,7 19,9
Vaihtuvat vastaavat M€
62,6 64,5 53,5 50,3
    Vaihto-omaisuus M€ 20,1 20,2 17,2 19,0
    Saamiset M€ 37,7 40,7 31,6 23,2
    Rahat ja pankkisaamiset M€ 4,8 3,6 4,7 8,1
Oma pääoma M€ 24,5 25,8 28,1 28,0
Korollinen vieras pääoma M€ 25,1 23,8 16,9 18,3
Koroton vieras pääoma M€ 32,9 35,5 29,2 24,7
Taseen loppusumma M€ 83,4 85,1 74,2 70,2
Quick ratio 0,9 0,78 0,95 1,0
Current ratio 1,5 1,29 1,48 1,6
Omavaraisuusaste % 33,5 35,4 42,0 39,4
Henkilöstö keskimäärin 408 386 395 393
Henkilöstö Suomessa 285 262 276 301

 

Lisätietoja

Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Oy, puh. +358 40 732 3232.

Algol lyhyesti

Algol on suomalainen kaupan monialakonserni. Toimimme laajassa kansainvälisessä kumppaniverkostossa vastuullisesti ja 125 vuoden kokemuksella. Ratkaisumme parantavat teollisuuden tuotannon laatua ja turvaavat sen sujuvuutta. Terveydenhuollossa vahvistamme paremman elämän edellytyksiä.

Algol-konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli 178 MEUR. Työllistämme noin 400 ammattilaista kymmenessä maassa. Lue lisää: www.algol.fi.