Kasvua ja elpymistä vuonna 2017

Vuonna 2017 Algol-konsernin päämarkkinoilla Suomessa nähtiin selvä käänne kohti parempaa talouskasvua ja lisääntynyttä kysyntää.

Algol Chemicalsin myynnissä suhdannetilanteen vaikutus näkyi välittömästi, minkä lisäksi yhtiö onnistui kasvattamaan niin tuote- ja päämiesportfoliotaan kuin omaa palvelutuotantoaan. Liikevaihto kasvoi kymmenellä miljoonalla eurolla 90,1 miljoonaan euroon. Kasvu ja tulosparannus jakautuivat melko tasaisesti kaikille markkinoille ja kokonaistulos oli edeltäviä vuosia selvästi parempi.

Algol Technicsin tulos ei vielä yltänyt tyydyttävälle tasolle, joskin se parani vuoden loppua kohti. Edellisten vuosien vaatimaton kysyntätilanne heijastui vielä varsinkin projektiliiketoimintaan. Myös huoltoliiketoiminta jäi tavoitteistaan. Tuotteiden myynnissä sen sijaan saavutettiin tulostavoitteet. Algol Technicsin liikevaihto kasvoi 38 miljoonasta 41 miljoonaan euroon. Vuoden 2017 lopussa Algol Technics hankki osake-enemmistön robotiikkaratkaisuihin erikoistuneesta Co-Automation Oy:stä.

Terveydenhuoltoalan tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 18,7 miljoonaa euroa, mikä oli hieman yli edellisen vuoden tason. Laboratoriotuotteiden ja -palveluiden myynti kasvoi mutta apuvälineiden myynti supistui hieman.

Suomen Unipolin myynti ja tulos heikkenivät jonkin verran, mutta pysyivät edelleen hyvällä tasolla. Omya-Algol Venäjän euromääräinen tulos heikkeni selvästi verrattuna vuoden 2016 erinomaiseen tasoon.

Konsernin vuodesta 2013 jatkunut positiivinen tuloskehitys taittui vuonna 2017 ja liiketulos jäi nollan tasolle. Noin kymmenen prosentin orgaanisen kasvun ansiosta konsernin vuoden 2017 liikevaihto säilyi vuoden 2016 tasolla siitä huolimatta, että vuoden 2016 lopussa luovuttiin liikevaihdoltaan merkittävästä lääkeliiketoiminnasta.

 

Avainluvut


  2017 2016 2015 2014
Liikevaihto M€ 165 166,1 162,6 178,9
Liiketulos 0 2,8 2,3 0,7
EBITDA 3,4 6,2 5,3 4,4
Bruttoinvestoinnit M€ 3,2 3,4 5,5 4,7
Pysyvät vastaavat M€ 20,6 20,7 19,9 18,5
Vaihtuvat vastaavat
64,5 53,5 50,3 49,6
    Vaihto-omaisuus M€ 20,2 17,2 19,0 17,8
    Saamiset M€ 40,7 31,6 23,2 24,4
    Rahat ja pankkisaamiset M€ 3,6 4,7 8,1 7,4
Oma pääoma M€ 25,8 28,1 28,0 26,8
Korollinen vieras pääoma M€ 23,8 16,9 18,3 18,5
Taseen loppusumma M€ 85,1 74,2 70,2 68,1
Quick ratio 0,78 0,95 1,0 1,0
Current ratio 1,29 1,48 1,6 1,6
Omavaraisuusaste % 35,4 42,0 39,4 40,2
Henkilöstö keskimäärin 386 395 393 488
Henkilöstö Suomessa 262 276 301 354